Privacyverklaring

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Automotions Lease. Door middel van deze privacyverklaring geven wij inzicht in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

  1. Om onze relatie met u te onderhouden.
  2. Om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren.
  3. Ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
  4. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
  5. Voor het verrichten van (statistische) analyses en onderzoeken.
  6. Voor promotie- en marketingdoeleinden.
  7. Om onze systemen te onderhouden en te ontwikkelen.
  8. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij respecteren de privacy van onze klanten en wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacy wet- en regelgeving stelt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Automotions Lease kunnen uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve als verstrekking wenselijk of noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst. Met deze derden maken wij afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens verstrekken wij persoonsgegevens aan derden indien wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

EDR Credit Services B.V. (EDR)
Indien u te kennen hebt gegeven dat u met ons een overeenkomst wenst aan te gaan, zullen wij beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren. Hierbij maken wij gebruik van de diensten van EDR die voor ons een krediet-waardigheidsanalyse zal uitvoeren. Hiervoor kan EDR u verzoeken om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort en een afschrift van een recente salarisstrook. EDR hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens een strikt privacybeleid.

Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR)
In het kader van een met u gesloten overeenkomst zijn wij verplicht om de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele betalingsachterstanden te melden bij het BKR. Het BKR hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens een strikt privacybeleid.

Gegevens verwijderen, inzien of corrigeren
Wilt u geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@automotionslease.nl. Tevens wordt u bij iedere digitale mailing of nieuwsbrief de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven. Ook hebt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@automotionslease.nl.

Wijzing van deze privacyverklaring
Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op deze pagina. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.